ആയുഷ് മിഷൻ ഹോമിയോപതി വകുപ്പിൽ അവസരം

ആയുഷ് മിഷൻ ഹോമിയോപതി വകുപ്പിൽ കരാർ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റാഫ്‌ എന്നിവരുടെ നിയമനം നടത്തുന്നു.കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.പോസ്റ്റ്,യോഗ്യത, ഇന്‍റര്‍വ്യു തീയതി തുടങ്ങി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ വായിക്കാം; Organization Name ആയുഷ് മിഷൻ Job Type സെന്‍ട്രല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് Recruitment Type Direct Recruitment Advt No നില്‍ Post Name ഫർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റാഫ്‌ Total […]

Continue Reading