കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോപ്പറേഷനില്‍ അവസരം

കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റെഡിന്റെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ കേരള എമർജൻസി മെഡിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റ്‌ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്‌കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സുവർണ്ണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അപേക്ഷകർ തപാൽ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. യോഗ്യത, പ്രായം, വേതനം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ വായിക്കാം; Organization Kerala Medical Services Corporation (KMSCL) Job Location Thiruvananthapuram Ad.Number No.KMSCL/HR/97/2020 Name of the Post Skilled Assistant Job Type […]

Continue Reading

Kerala Medical Services Corporation (KMSCL) Recruitment 2020

Kerala Medical Services Corporation (KMSCL) Recruitment 2020: Kerala Medical Services Corporation (KMSCL) under the department of Family Welfare, Government of Kerala invited application from interested and eligible candidates to fill latest KMSCL Recruitment 2020. The Aspirants looking for Kerala Government Jobs can utilize this great opportunity.Interested candidates should submit applications of KMSCL Job Vacancy on […]

Continue Reading