പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരള സർക്കാർ ജോലി നേടാം

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരള സർക്കാർ ജോലി നേടാം: കേരള സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വകുപ്പുകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി നേടാം.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ആയിരിക്കും.ഒഴിവുകൾ, അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ താഴെ വായിക്കാം 1.ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ നിയമനം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വ്വീസസ് അതോറിറ്റിയില്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികകളിലുളള ഓരോ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താല്‍ക്കാലിക നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 179 ദിവസത്തേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. ഡാറ്റാ … Read more

SSC CPO SI Recruitment Notification 2020

SSC CPO SI Recruitment Notification 2020: Staff Selection Commission (SSC) invites applications from eligible candidate to fill latest vacancies in Delhi Police, Sub Inspector in Central Armed Police Forces and Assistant Sub Inspector in Central Industrial Security Force. The aspirants looking for Goverment Jobs can utilise this great opportunity. The Online application for the SSC CPO … Read more

CSIR-CIMFR Recruitment 2020 – Apply for Technical Assistant Vacancies

CSIR-CIMFR Recruitment 2020: CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research (CSIR-CIMFR) under Department of Scientific & Industrial Research, Government of India is looking for candidates to fill latest CIMFR Job Vacancy. The Aspirants looking for central government jobs can utilize this wonderful opportunity. Interested and eligible candidates should apply on or before 25/07/2020 for CIMFR … Read more

ITI Limited Recruitment – Apply Online for Security Guard Vacancies

ITI Limited Recruitment: Indian Telephone Industries Limited invites application from interested and eligible candidates for the post of Security Guard to fill latest ITI Limited Job Vacancy. The Aspirants looking for Central Government Jobs can utilize this great opportunity.Interested Aspirants should apply for the post on or before 2nd June 2020 for ITI Limited Recruitment … Read more

FACT Recruitment 2020 – Apply Online for Sales Officer Vacancies

FACT Recruitment 2020: The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, owned by government of India invites application from eligible and interested candidates to fill latest FACT Job Vacancy. The aspirants looking for central government jobs can utilize this opportunity.Candidates can submit application for FACT Careers on or before 10.06.2020. The details like eligibility criteria age limit, salary … Read more

Central Waqf Council Recruitment 2020

Central Waqf Council Recruitment 2020: Central Waqf Council under the ministry of minority affairs invites application from eligible candidates to fill their Central Waqf Council Job Vacancies. The Aspirants looking for Government Jobs can utilize this wonderful opportunity. The selection of Waqf Council Job Vacancy is based on Walk-in Interview. The aspirants can apply on … Read more

IOCL Assistant Officers Recruitment 2020

IOCL Assistant Officers Recruitment 2020: Indian Oil Corporation Limited invited application for the post of IOCL Assistant Officer Job Vacancy. The aspirants looking for Government Jobs can utilize this IOCL Job Opportunity.The last date for registration of online applications for the IOCL latest recruitment is 24th May 2020.The details of eligibility criteria regarding prescribed educational … Read more

Regional Centre for Biotechnology Recruitment 2020

Regional Centre for Biotechnology Recruitment 2020: Regional Centre for Biotechnology (RCB) under the Department of Biotechnology Government of India invite application from eligible candidates to fill the latest RCB Job Vacancy. The candidates looking for Government jobs can utilize this opportunity.The details like age limit, qualification, salary etc of the Regional Centre for Biotechnology Recruitment … Read more

ITI Limited Recruitment 2020

ITI Limited Recruitment 2020: ITI Limited, under the Department of Telecommunications, Ministry of Communications is looking for eligible candidates for their latest ITI Limited Job Vacancy. The Aspirants looking foe government jobs can utilize this opportunity.The details like educational qualification, age limit, salary and all other details are given below; Job Summary Organization Central Pollution … Read more