കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോപ്പറേഷനില്‍ അവസരം

കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റെഡിന്റെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ കേരള എമർജൻസി മെഡിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റ്‌ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്‌കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സുവർണ്ണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അപേക്ഷകർ തപാൽ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. യോഗ്യത, പ്രായം, വേതനം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ വായിക്കാം;

Organization Kerala Medical Services Corporation (KMSCL)
Job Location Thiruvananthapuram
Ad.Number No.KMSCL/HR/97/2020
Name of the Post Skilled Assistant
Job Type Temporary
Qualification Plus Two
Age Limit 18-35
Salary Rs.630/Day
Applying Mode Online
Last Date 26.09.2020
Interview Date Update Soon
Official Website http://www.kmscl.kerala.gov.in/

About Kerala Medical Services Corporation (KMSCL)

Kerala Medical Services Corporation (KMSCL) is a fully owned Government Company for providing services to the various health care institutions under the department of Family Welfare as per Section 617 of Companies Act; 1956. The company was incorporated on 28th December 2007. One of the key objectives of the KMSCL is to act as the central procurement agency for all essential drugs and equipment for all public healthcare institutions under the department.

ജോബ്‌ സമ്മറി 

തസ്തിക സ്‌കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്
യോഗ്യത പ്ലസ് ടു (MS Office കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രാവീണ്യം അഭിലക്ഷണീയം)
Ad.Number No.KMSCL/HR/97/2020
വയസ്സ് 01/01/1984ലിനോ അതിനുശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.പ്രവർത്തി പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം
ശമ്പളം പ്രതിദിനം 630/- രൂപ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? 

താല്പ‍ര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റെഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു പൂരിപ്പിച്ചു വയസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവർത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം തപാൽ/ഇമെയിൽ മുഖേന 26/09/20 ന് മുൻപായി സമർപ്പിക്കേടതാണ്. അപേക്ഷ ഫോറം താഴെ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.  ഇമെയിൽ വിലാസം careers@kmscl.kerala.gov.in

Follow Job Vacancy Instagram Page

Join Job Vacancy Facebook Group Join Job Vacancy WhatsApp Group

Other Posts You May Like;

  1. BSIP Recruitment 2020-Apply for LDC/’MTS Vacancy
  2. IBPS Clerk Recruitment 2020-Apply Online For 1557 Vacancy
  3. KIED Recruitment 2020-Apply for latest Vacancy
  4. Travancore Devaswom Board Recruitment 2020
  5. Cochin Port Trust Telephone Operator/VHF Operator Recruitment